اسلایدر

انگلیسی خنده !!!

پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۴
23:18
Meysam Yaribeygi
سلام عزیزان

امروز یه منوی عجیب و غریب دیدم ..فکر کنم اگه ببینیدش بهتر باشه پس همین الان دان کنید.

Fun Menu English: http://uplod.ir/zvkba02vwj0x/English_menu.pps.htm


برچسب‌ها: زبان انگلیسی

آموزش سریع مکالمه انگلیسی

سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴
21:47
Meysam Yaribeygi

 

آموزش سریع مکالمه انگلیسی

آموزش مهارت های هفت گانه کامپیوتر

(ICDL  )

 

شهر صنعتی البرز- خیابان حکمت 4

مجتمع شهید بهشتی  مرکز رشد ، خلاقیت و نوآوری بسیج

 ( TEL : 0919 846 59 39)

( TEL : 0939 420 06 30 )


برچسب‌ها: موضوعات وب

نمونه موضوعات

یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۴
14:29
Meysam Yaribeygi
 

نمونه مصاحبه IELTS

 

متن:                      http://uplod.ir/az704gkn2rgf/03_Video_Text.rtf.htm 

 

فیلم: http://uplod.ir/vd144qh24d4p/02_Sample_interview-video.MPG.htm

 

نمونه کتاب برنامه نویسی

 

http://uplod.ir/fp1wlkmcc2pf/amoozesh-cpp-bedoone-tars.pdf.htm

 

نمونه فیلم آموزش ریاضی

 

http://uplod.ir/lvfruh11i0ri/khan-difeq-1.mp4.htm

(زیرنویس):http://uplod.ir/5pmjywggpwil/khan-difeq-1.srt.htm


برچسب‌ها: موضوعات وب

تریکهای ریاضی

شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۴
1:4
Meysam Yaribeygi

ترفندهای ضرب و تقسیم ریاضی (اعداد چند رقمی)

1 – عددهایی که به 5 ختم میشوند وضرب در مجذورشان می شوند؛ مثال:  ؟ = 85×85

قدم اول: قسمت اول عدد را در بعلاوه یک همان عدد ضرب کنید ؛   72 = (1+8)×8

قدم دوم: عدد 25 را جلو عدد بدست آمده تان بنویسید؛  7225

تمرین: ؟ = 15×15     ----      ؟ = 65×65

 

1 - Square numbers ending in 5

85 x 85 = 7225

Step 1 - Multiply the first digit by the first digit plus one: 8 x (8 + 1) = 72

Step 2 - Write the number 25 next to the number from the first step: 7225

45 x 45 = 2025

Step 1 - 4 x (4 + 1) = 20

Step 2 – 2025

 

2 _ ضرب عددهای دورقمی در 11 ؛ مثال: ؟ = 11×53

قدم اول: دو رقم یکان و دهگان عددی که قرار است ضرب در 11 شود را با هم جمع کنید؛ 8 = 3+5

قدم دوم: عدد بدست آمده را بین دو رقمی که با هم جمع زدید قرار دهید؛ 583

تمرین:   ؟= 11×78     ----     ؟= 39×11

2 - Multiply two digit number by 11

53 X 11 = 583

Step 1 - Add both digits of the two digit number: 5 + 3 = 8

Step 2 - Place the result in between both digits: 583

59 X 11 = 649

Step 1 - 5 + 9 = 14

Step 2 - Carry the 1 when the result is greater than 9: 5 + 1 = 6

Step 2 – 649

 

 

3 _ ضرب عددهای زوج در پنج؛ مثال:  ؟ = 5×242

قدم اول: عدد ضرب شده در 5 را تقسیم بر 2نمایید؛  121 =2÷242

قدم دوم: یک صفر آخر عدد بدست آمده در گام قبل قرار دهید؛  1210

تمرین:   ؟= 748×5    ----    ؟= 5×452

3 - Multiply even number by 5

242 x 5 = 1210

Step 1 - Divide the even number by two: 242 / 2 = 121

Step 2 - Put a 0 at the end of the result: 1210

 

4 _ ضرب اعداد  بین 10 تا 19؛ مثال:   ؟= 18×17

قدم اول: عدد بزرگتر را با یکان عدد کوچکترجمع کنید؛ 25 = 7+18

قدم دوم: یک صفر جلو نتیجه بدست آمده در مرحله قبل قرار دهید؛  250

قدم سوم: یکان دو عددی که در هم ضرب شده اند را در هم ضرب نمایید؛ 56 = 8×7

قدم چهارم: جواب بدست آمده از مرحله دوم و سوم را با هم جمع نمایید؛ 306 = 250+56

تمرین:   ؟ = 12×15     ----       ؟ = 19×16

4 - Multiply between 10 and 19

18 x 17 = 306

Step 1 - Add the larger number to the rightmost digit of the other number: 18+ 7 = 25

Step 2 - Put a 0 at the end of the result from step 1: 250

Step 3 - Multiply the rightmost digits of both original numbers: 8 x 7 = 56

Step 4 - Add steps 2 and 3: 250 + 56 = 306

 

5 _ تقسیم اعداد چند رقمی بر 5 ، 50 ، 500 و ... ؛مثال:  ؟=5÷52

قدم اول: عددهایی را که تقسیم بر 5 ، 50 یا ...  می شوند را ضرب در 2 کنید؛   104 = 2×52

قدم دوم : جدا کنید عدد مرحله اول را با یک ممیز و به ازای هر صفر جلو 5 یک ممیز به عقب بروید؛ 10.4

تمرین:     ؟=50÷482    ----     ؟= 5 ÷1150

 

 5 - Divide by 5, 50, 500, etc..

52 / 5 = 10.4

Step 1 - Multiply the number being divided by two: 52 x 2 = 104

Step 2 - Shift the number from step 1 by one decimal point: 10.4

482 / 50 = 9.64

Step 1 - 482 x 2 = 964

Step 2 - Shift the number from step 1 by two decimal points (for dividing by 500 shift by three decimal points): 9.64

 

6 _ مجذور اعداد از ریشه 50؛مثال:  ؟= 58×58

قدم اول:عدد یکان ضرب را با 25 جمع کنید؛   33= 8+25

قدم دوم: عدد یکان را به توان 2 برسانید؛   64= 8 ×8

قدم سوم: عدد بدست آمده در قدم دوم را جلو گام اول قرار دهید؛  3364

تمرین:    ؟= 51 ×51     ----      ؟= 59 ×59

6 - Square numbers in the 50's

58 x 58 = 3364

Step 1 - Add 25 to the ones digit: 25 + 8 = 33

Step 2 - Square the ones digit number: 8 x 8 = 64

Step 3 - Place the result from step 2 next to the result from step 1: 3364

 

7 _ ضرب اعداد دو رقمی که رقم دهگان شان شبیه به هم و عدد یکانشان بین 1 تا 9 متفاوت است؛مثال:   ؟=38 ×32

قدم اول:عدد دهگان را ضرب در 1+ همان عدد نمایید؛   12=(1+3)× 3

قدم دوم:یکان دو عدد را ضرب در هم نمایید؛  16= 2 × 8

قدم سوم: نتیجه مرحله 2 را جلو مرحله یک قرار دهید؛    1216

تمرین:     ؟=75 ×79    ----     ؟= 43 ×44

7 - Multiply two digit numbers having same tens digit and ones digits add up to 10

38 x 32 = 1216

Step 1 - Multiply the first digit by the first digit plus one: 3 x (3 + 1) = 12

Step 2 - Multiply the rightmost digits (if the result is a single digit put a 0 in front of it): 8 x 2 = 16

Step 3 - Put the result from step 2 next to the result from step 1: 1216

 

8 _ ضرب در اعداد 9 ، 99 ، 999 و . . .؛ مثال:    ؟=56 ×99

قدم اول: به ازای هر 9 انتهای عدد ضرب شده در 9 صفر قرار دهید؛   5600

قدم دوم: عدد اولیه ی ضرب شده در 9 را ازعدد مرحله اول کم کنید؛     5544=56-5600

تمرین:    ؟= 48 ×99    ----     ؟=7 ×999

8 - Multiply by 9, 99, 999, etc..

56 x 99 = 5544

Step 1 - Place a zero at the end for each 9: 5600

Step 2 - Subtract the original number from step 1: 5600 - 56 = 5544

 

9 _ ضرب اعداد در 125 ؛ مثال:   ؟=125 × 68

قدم اول: سه صفر آخر عدد ضرب شده در 125 قرار دهید؛  68000

قدم دوم: عدد مرحله اول را تقسیم بر 2 نمایید؛   3400= 2 ÷ 6800

قدم سوم:عدد مرحله دوم را تقسیم بر 2 نمایید؛   1700= 2÷ 3400

قدم چهارم: عدد مرحله سوم را بر 2 تقسیم نمایید؛   8500=2÷ 1700

یا داریم: (خلاصه مراحل) 

قدم اول: سه صفر جلو عدد تک رقمی قرار داده؛

قدم دوم: عدد بدست آمده مرحله اول را تقسیم بر 8 نمایید؛

9 - Multiply by 125

68 x 125 = 8500

Step 1 - Place three zeros at the end of the number: 68000

Step 2 - Divide the number from step 1 by two: 68000 / 2 = 34000

Step 3 - Divide the number from step 2 by two: 34000 / 2 = 17000

Step 4 - Divide the number from step 3 by two: 17000 / 2 = 8500

 

 

10 _ مجذور اعداد در صورت دانستن مجذور عدد قبلی؛ مثال:   ؟= 61 ×61

قدم اول: پیدا کنید مجذور عدد قبلی را ؛  3600=60 ×60

قدم دوم: ضرب کنید عدد اولیه را در 2 سپس یک واحد از جواب بدست آمده کم نمایید؛   121=1 - (61 ×2)

قدم سوم: مرحله 2 را با مرحله 1 جمع نمایید؛    3721=3600+121

تمرین:    ؟= 51 ×51      ----       ؟= 91 ×91

 10 - Square numbers if you know the square of the previous number

61 x 61 = 3721

Step 1 - Find the square of the previous number: 60 x 60 = 3600

Step 2 - Multiply the number being squared by two and subtract one: (61 x 2) - 1 = 121

Step 3 - Add step 2 to step 1:    3600+ 121 = 3721

 

 

این مطلب ترجمه ای میباشد از نرم افزار شگفت انگیز Math Tricks Lite و شامل 10 ترفند اولیه این نرم افزار به همراه ترجمه میباشد ؛ تقدیم به تمام علم دوستان و دانشجویان و دانش


برچسب‌ها: ریاضیات

اصطلاحات انگلیسی

جمعه بیست و پنجم دی ۱۳۹۴
16:0
Meysam Yaribeygi

1.This is the limit ديگر شورش در آمده

 

2.Don’t count on your chickens before they are hatched…اول چاه رو بكن بعدا منارو بدزد...

 

3.As a matter of fact…در حقیقت

To tell you truth…راستش رو بخوای...

 

4.Rome was not built in a day گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

 

5.Clothes do not make the man معادل بسيار زيباي مناسب با اين ضرب المثل... تن آدمي شريف است به جان آدميت.....نه همان لباس زيباست نشان آدميت

 

6.Don’t get my monkey up روی سگ منو بالا نیار

 

7.No overtaking سبقت ممنوع

 

8.The grass is always greener on the other side of the fenceمرغ همسایه غازه!

 

9.When the hell's frozen over وقت گل نی

 

10.Teacher's petنورچشمی معلم

 

11.He came running با کله آمد

 

12.Enough is enough بس کن دیگه

 

13.You have my wordمن بهت قول ميدم

 

14.Don’t get fresh with me پررویی نکن!

 

15.I’m tied up دستم بند است

 

16.He is a fair-weather friend

رفیق نیمه راهه

 

17.It’s none of your business/Mind your own business به تو هیچ ربطی نداره!

 

18.It’s no use trying to talk to him

صحبت کردن با اون فایده ای نداره

 

19.Killing/wasting time

وقت كشی

 

20.It's as good as a chocolate teapot

به درد هیچ کاری نمی خوره

 

21.How on earth

آخر چطور

 

22.I got cold feet دستپاچه شدم

23.Sell short‌ دست كم گرفتن مثلا وقتي مي گيم فلاني رو دست كم نگير.

24.Live and let live زندگی خودتو بکن

 

25.Make up one's mind (to decide between alternatives) تصمیم گیری کردن

 

26.Step on itگاز بده (تند برو)

 

27.It’s my treat

نوبت منه (كه حساب كنم)

 

28.Sour grapes پیف پیف گربه, پیرزن و درخت آلو (اظهار بی رغبتی به آنچه که دست نیافتنی است)

 

29.Make a big deal about something از كاه كوه ساختن

 

 

30.I felt like a foolسنگ رو یخ شدم


برچسب‌ها: زبان انگلیسی

رابطه ریاضی و روبیک

شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴
19:37
Meysam Yaribeygi


رابطه بین ریاضی و روبیک
 تحقیقات جدید رابطه بین مربع روبیک که در هر ردیف وجود دارد و حداکثر حرکاتی که میتوان ان را حل کرد نشان میدهد.
در اگوست 2010 ، 30 سال پس از اولین پیدایش روبیک یک تیم تحقیقاتی بین المللی نشان داد که بدون توجه به چگوگی scrsmbleکردن روبیک، روبیک میتواند در 20 حرکت یا کمتر از ان حل شود. اگرچه دانشمندان از ترفند های هوشمندانه استفاده کردند تا از ارزیابی43 کوئینتیلون (quintilon= عدد یک با 18 صفر به توان 2) موقعیت شروع اولیه جلوگیری کنند اما شواهد انها هنوز وابستگی به برابری ارزش محاسبه عدد 35 ساله را به یک کامپیوتر مدرن خوب نشان نشان میداد.
متاسفانه برای روبیک های بزرگتر از 3*3 کیفیت حل کردن موقعیت شروع ممکن است فراتر از ظرفیت همه ی کامپیوترهای دنیا باشد.متاسفانه برای روبیک های بزرگتر از 3*3 کیفیت حل کردن موقعیت شروع ممکن است فراتر از ظرفیت همه ی کامپیوترهای دنیا باشد. اما در یک تحقیق موجود در قرن 19 در کنفرانس سالانه  الگوریتم در اروپا در ماه سپتامبر،محققانی از MIT و دانشگاه واترلو و دانششگاه تافز رابطه ریاضی بین تعداد روبیک ها در یک روبیک و حداکثر تعداد حرکاتی که برای حل روبیک لازم است را ثابت کردند. شواهد متد انها همچنین یک  الگوریتم کارامد را برای حل کردن هر روبیکی حتی در بدترین شرایط گسترش داد.
عتم کامپیوتر همیشه با این سوال درگیر بود که چه مدتی  الگوریتم طول میکشد تا اجرا شود. اما دانشمندان کامپیوتر جواب این سوال را در رابطه با تعداد عناصری که ان  الگوریتم باید بر اساس ان کار کند اندازه گیری کردند. زمان اجرای یک  الگوریتم که بزرگترین عدد مجموعه را بررسی میکند به تعداد اعداد ان لیست بستگی دارد.
یک  الگوریتم DUMB برای تعیین نوع کردن اعداد در یک لیست از کوچک به بزرگ، زمان اجرایش بستگی به مربع طول لیست دارد.


برچسب‌ها: ریاضیات

حدس سن

شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴
22:19
Meysam Yaribeygi
حدس زدن سن فرد مقابل :

از یک نفر بخواهید که ارقام سن خود را با هم جمع کند ( نکته مهم این است که سن افراد معمولاً از دو رقم تشکیل شده ). سپس حاصل را از سن خود کم نماید و مجدداً عدد 4 را از حاصل بدست آمده کم کند. در پایان اعداد باقی مانده را با هم جمع بزند.

حاصل همیشه برابر با عدد 5 است. یعنی اگر این بازی در جمع دوستان و اقوام اجرا شود و همه با هم عملیات ریاضی را انجام دهند، همگی به عدد 5 می رسند!

برای مثال یکی از دوستان شما 42 سال سن دارد؛ پس باید عملیات ریاضی به این شکل انجام بگیرد : 6=2+4 ( حاصل اعداد سن )  36=6- 42 ( حاصل جمع سن یعنی عدد 6 از 42 سال کم می شود )  32=4-36 ( کم کردن عدد 4 از حاصل بدست آمده )  5=2+3 ( دو رقم حاصل با هم جمع می شوند.


برچسب‌ها: ریاضیات

لغات کاربردی

سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴
21:40
Meysam Yaribeygi

 لغات کاربردی ساده

مسئله ، مشکل problem هيچ چيز anything اشتباه ، مسئله ، مشکل wrong فقط ، درست just تعطيلي ، تفريح vacation جستجو کردن to look for همين الان right now عکس گرفتن to take a picture مسير - جهت direction اجاره کردن to rent رزرو reservation سوال question تب ، درجه حرارت temperature بچه kid برادر brother نوشيدن to drink کوکا کولا coke آلبالو (يي) cherry فهميدن ، متوجه شدن to get دارو خوردن to take medicine دارو medication نان bread قرص نان loaf of bread مرغ chicken کَره  butter نگاه کردن به  to look at بيرون رفتن  to go out يه وقتي ، روزي sometime سَر زدن (ديدن) come by آدرس address شماره number شماره تلفن phone number به نظر رسيدن to seem مشکل ، مسئله trouble چند ساله how old چه مدت how long اقامت کردن to stay در نظر داشتن to plan چند تا ، چه تعداد how many چه مقدار ، چقدر how much چه کسي who کدام which اتاق خواب bedroom استفاده کردن to use تماس گرفتن to contact چه موقع ، چه زماني ، کِي when آمدن to come

 


برچسب‌ها: زبان انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی کاربردی

جمعه دوم بهمن ۱۳۹۴
22:55
Meysam Yaribeygi

Is something wrong

مشکلی وجود داره؟/ چیزی اشتباه شده؟

?Did you say something

چیزی گفتی؟

?Do you hear something

چیزی میشنوی؟

.We want something new

ما یه چیز جدید میخواهیم

Has something happened?

اتفاقی افتاده؟

.I want something sweet

یه چیز شیرین میخوام

.Ask me something easier

یه چیز ساده تر بپرس

 

.He’s mumbling something

او داره چیزی زمزمه میکنه

.I want something to eat

چیزی میخوام که بخورم

.I want something to read

میخواهم چیزی بخوانم

.I smell something burning

بوی سوختنی به مشامم میرسه

.I want something to drink

میخوام چیزی بنوشم

?Can I have something to eat

میتونم چیزی برای خوردن داشته باشم؟

.Tom saw something red there

تام آنجا یه چیز قرمز دید. :O

.I want something to write on

چیزی میخوام که روش بنویسم

.Please do something about it

لطفا” یه کاری بکنید در مورد این


برچسب‌ها: زبان انگلیسی

گرامر (افعال بی قاعده و با قاعده)

جمعه بیست و پنجم دی ۱۳۹۴
16:14
Meysam Yaribeygi

فعل های باقاعده و بی قاعده

 

  فعل های با قاعده یا regular فعل هایی هستند که با اضافه کردن –ed میتوان شکل گذشته و شکل سوم آن ها را ساخت. مانند فعل های زیر:

 

         Walk / walked / walked

        Laugh / laughed / laughed

         Paint / painted / painted

         Wait / waited / waited

         Insist / insisted / insisted

فعل های بی قاعده یا irregular فعل هایی هستند که نوع گذشته و شکل سوم آن ها از هم متفاوتند و علامت خاصی به آن ها اضافه نمی شود. مانند:

       Sit / sat / sat

        Ring / rang / rung

        Come / came / come

        Cut / cut / cut

در کل سه نوع فعل بی قاعده وجود دارد.

1.      فعل های بی قاعده ای که هر سه شکل آن ها مشابه است. مانند فعل های زیر:

 

         Put / put / put

         Read / read / read

         Cut / cut / cut

        Bet / bet / bet

         Hit / hit / hit

         Let / let / let

        Set / set / set

       Spread / spread / spread

        Split / split / split

         Burst / burst / burst

2.      فعل های بی قاعده ای که تنها دو شکل آن ها یکی است. مانند فعل های زیر:

 

        Sit / sat / sat

        Run / ran / run

         Beat / beaten / beaten

         Become / became / become

        Bend / bent / bent

         Bleed / bled / bled

         Breed / bred / bred

         Bring / brought / brought

        Build / built / built

         Buy / bought / bought

         Come / came / come

        Fight / fought / fought

        Keep / kept / kept

        Say / said / said

         Tell / told / told

3.      سوم فعل هایی که در سه شکل آن ها هیچگونه تشابهی نیست. مانند فعل های زیر:

         Break / broke / broken

       Write / wrote / written

        Ring / rang / rung

         Begin / began / begun

        Fly / flew / flown

        Do / did / done

        Forget / forgot / forgotten

        Rise / rose / risen

         See / saw / seen

 


برچسب‌ها: زبان انگلیسی
سلام دوستان میثم یاربیگی هستم دانشجوی رشته فناوری اطلاعات
امیدوارم که لحظات شاد شادی داشته باشید و از مطالب استفاده ببرید.
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگی برای همه است. || طراح قالب avazak.ir